گفت چرا کسی کاری نمی کند

 گفتم  کار خویش می کنند نه کاری برای خدا، یا عالم بی دین اند یا  متدینان با تعصب و بی علم، سالهاست خسارت می زنند.

با سواد هایی  که کشور برایشان اهمیت ندارد  و تعهدی به مردم ندارند و به فکر منافع خویش اند،

یا با سوادهایی که سواد تک بعدی دارند و فکر می کنند، علامۀ دهرند! و اگر کاری می کنند فقط با زاویۀ دید خودشان است.

یا متعصبان بی فکری که به صرف حضور در دسته، فکر کردن را از خودش ساقط کرده ان و مقلدانی چشم بسته اند که خود را صاحب بصیرت می دانند، هر چه مسئول آنها گفت تبدیل به فکر و عمل  گروهی آنها می شود.

تازه این متحجرین به شدت به فکر منافع خویش هستند، خوب الان چه کسانی می خواهند کار کنند، چنددرصد مردم کار خواهند کرد؟

Tagged :