گفت اصلاً چرا به دنیا آمدیم که بخواهیم بهشت و جهنم برویم؟

به دنیا آمده ایم که رشد کنیم تا لایق بهترین هایی شویم که خداوند خلق کرده است. اگر در راه کسب علم و دانش تلاش کنیم و منصفانه زندگی کنیم و مهربان باشیم لایق خوبیهای عالم خواهیم شد. تا بهترینی را نفهمی نمی توانی آن را بدست آوری، پس باید اول  با دانش و فهم رشد کرد و لایق شد.

از ذات خوبی و خیر مطلق خداوند، خوبی و خیر و رحمت حاصل می شود. انتظار داشتی چه شود، از این ذات حاصل می شوی و به همان خوبی و خیر برمی گردی.

گفتم همانطور که خوابیدن و بیدار شدنمان دست خودمان نیست، به دنیا آمدن و مرگمان نیز دست خودمان نیست.  عده ای گفتند خداوند خلق کرد تا جانشینی مشابه خود بر زمین بگذارد پس ای مشابه خداوند، از نعمت هستی لذت ببر تا به  هستی باقی برسی،

انسان تنبل بی تأثیر، خودش در جهنم است. کسی که لایق بهترین ها نیست به او بهترین ها را نمی دهند.

Tagged :

گفت: شما حق ندارید کسی را به زور به بهشت بفرستید

گفتم: لا اکراه فی الدین از خداست، تو هم حق نداری کسی را به جهنم تحریک کنی،

کسی خودش را هم نمی تواند به زور به بهشت بفرستد، تا چه برسد به تو، سعادت، استعداد می خواهد و قابلیت، اگر تلاش کردی، قابلیت و استعداد می یابی و شامل لطف می شوی، بشارت به سعادت و ترساندن از بدبختی زور و ظلم کردن نیست،

ظلم تو بر خودت می کنی که بهترین ها را برای خودت نمی خواهی

Tagged :

گفت اینها بهشت درست کرده اند تا دنیای ما را جهنم کنند

گفتم: ما می گوئیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره الحسنه
یعنی ما هم دنیا را داریم و هم آخرت را تازه حسنه آن را داریم. لذات بدنی لایق بدن و جسم ما هستند ما از آنها بهره می بریم، خوب می خوریم و خوی ازدواج می کنیم،  عللاوه بر اینها، از حسنه لذت می بریم و با حسنه رشد می کنیم. از زیبایی هایی خدابا کمال خوشی، لذت و بهره می بریم.

بهشتِ آخرت از جنس نعمات دنیا نیست از جنس رحمت خداوند است. هر کس گفته از نعمات دنیا لذت نبر تا در آخرت بهشت نصیبت شود، غلط کرده، خودش حریص ترین شخص به شهوات است و فکر می کند با زهد احمقانه، بهترش را در آخرت به او می دهند، زهی خیال باطل!!!

بهشت هم اینها درست نکرده اند. هر دو خواهیم مٌرد و هر دو خواهیم دید.

Tagged :