چگونگی انتخاب نیرو برای استخدام

هنوز نگاه خواجه نصیر الدین طوسی، برای چگونگی استخدام نیرو قابل توجه است. البته مطالب زیر متن اصلی نیست و بسیار تلاش شده است که ساده بیان شود.

مدیر و کارمند
توصیه های اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی جهت به کار گیری نیروها ، مدیریت و استخدام آنان
Tagged :