آداب غذا خوردن از نگاه خواجه نصیر

آداب غذا خوردن:

ابتدا دست و صورت بشوید، شروع به غذا خوردن قبل از دیگران نکند مگر اینکه میزبان باشد. دست و لباس خود آلوده نکند، لقمه به اندازه بردارد. مقدار نگه داشتن در دهان لقمه به اندازه باشد. انگشت نلیسد. غذا را بو نکند و بعد انتخاب کند. اگر غذا کم بود بر دیگران تعارف کند و برای آنان باقی گذارد. به کسی که با او غذا می خورد نگاه نکند و به لقمۀ او نگاه نکند. هر چه در دهان داشته در سفره نگذارد. و آنچنان از دهان بیرون آورد که دیگران متوجه نشوند. اگر چیزی از کسی نفرت دارد همان را انجام ندهد. به شیوه ای غذا بخورد که اگر کسی (مثل پدر و مادر) قصد داشت باقیمانده غذای او را بخورد، نقرت نداشته باشد.

اگر زود غذایش تمام شده و یا سیر شده، مدتی صبر کند تا دیگران هم از غذا فارغ شوند. اگر همه غذا خوردنشان تمام شده او هم تمام کند، حتی اگر گرسنه باشد، مگر اینکه در خانه خود یا آشنایان باشد. در هنگام غذا اگر به آب احتیاج دارد، به نهیب (باصدا و یک دفعه) نخورد. موقع غذا خوردن صدا از دهان و حلق خود بیرون نیاورد. خلال کردن را در حضور دیگران انجام ندهد و آنچه خلال شده در جایی قرار دهد که موجب نفرت دیگران نباشد. موقع شستشوی دستها در پاک کردن انگشتها و ناخن ها حداکثر تلاش را بکند.

Tagged :