همراه با دانشجویان و دانش آموزان

همواره به همراهی دانشجویان و دانش آموزان عزیز افتخار میکنم

دانشگاه آزاد سال ۹۰

دبیرستان نمونه حاج کاظمی سال ۸۸

دانشگاه آزاد سال ۸۷

دانشجویان دانشگاه آزاد سال ۸۶

تربیت معلم شهید باهنر سال ۷۹

تیز هوشان ناحیه ۱ سال ۹۲

سال ۸۸ همراه با دانشجویان شیمی آزمایشگاه معدنی۲

جشن فارغلتحصلی دانشجویان دانشگاه آزاد

همراه با دانشجویان زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان خرداد سال ۹۳

hajkazwmi92
دبیرستان حاج کاظمی سال۹۲

behshti93
دبیرستان بهشتی سال۹۳